قبل از خواب همہ را ببخش و بسپار بہ خد

قبل از خواب همہ را ببخش و بسپار بہ خد

قبل از خواب همہ را ببخش و بسپار بہ خدا،
چون براے شروع یڪ روز نو باید آرام و سبڪ باشے .
بار اشتباهات دیگران را بردوش نگیر،
بگذار خودشان حمل ڪنند...
ببخش و بگذر.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟