ای دوستهر لحظه تو

ای دوست

هر لحظه تو را غرق صفا میخواهم

هر روز تو را کامروا میخواهم

از بهر تو و هر که تو را دارد دوست

آرامش خاطر از خدا میخواهم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟