صبح يعنى همه ى شهر پراز بوى خداست

صبح يعنى همه ى شهر پراز بوى خداست<b

صبح يعنى
همه ى شهر پراز بوى خداست
عابرى گفت
که اين مطلق ناديده کجاست؟
شاپرک پرزد و با رقص خود آهسته سرود
چشم دل بازکن
اين بسته به افکار شماستامتیاز شما به این مطلب کدام است؟