زندگی جیره مختصری است…مثل یک فنجان

زندگی جیره مختصری است…مثل یک فنجان

زندگی جیره مختصری است…
مثل یک فنجان چای…
و کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند…
زندگی را با عشق،
نوش جان باید کرد…


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟