روز یعنی لبخندلب

روز یعنی لبخند

لبخند یعنی تو

تو یعنی اوج خلقت

سلام شاهکار آفرینش

صبحت بخیر همسرم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟