همگی رهگذر هستیم

همگی رهگذر هستیم.

به ‌کسی کینه نگیرید
دل بی‌کینه قشنگ است

به همه مهر بورزید
به خدا مهر قشنگ است

بشناسید خدا را
هرکجا یاد ونام خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟