خدایا...من دل بسته

خدایا...

من دل بسته ام..

به مهربانیت..

میدانم تو..

هوایم را داری...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟