homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
در سراسر جادۀ زندگی تابلوی توقف م

در سراسر جادۀ زندگی تابلوی توقف م

در سراسر جادۀ زندگی
تابلوی توقف ممنوع است

و در انتهای زندگی
تابلوی دور زدن ممنوع

پس طوری زندگی کن که
در آخر جاده متاسف نباشیامتیاز شما به این مطلب کدام است؟