در سراسر جادۀ زندگی تابلوی توقف م

در سراسر جادۀ زندگی تابلوی توقف م

در سراسر جادۀ زندگی
تابلوی توقف ممنوع است

و در انتهای زندگی
تابلوی دور زدن ممنوع

پس طوری زندگی کن که
در آخر جاده متاسف نباشیامتیاز شما به این مطلب کدام است؟