خدای من کمک کنامروزما

خدای من کمک کنامروزما

خدای من کمک کن

امروزمان را..."

آنگونه بسازییم

که " فردا..."
" حسرت "

هیچ "دیروزی "را نخوریم..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟