امروز سعی کنیمقدرشناس مجبت های هم

امروز سعی کنیمقدرشناس مجبت های هم

امروز سعی کنیم
قدرشناس مجبت های همسرمون باشیم،
یادآوری کنیم بهش
همه هدیه ها و گل هایی که براتون خریدهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟