گران قیمت‌ترین چیزدر دنیا عمر اس

گران قیمت‌ترین چیزدر دنیا عمر اس

گران قیمت‌ترین چیز
در دنیا عمر است!

پس،از کسانی که
روزهای ارزشمند و زیبای

عمرت را از بین
میبرند دوری کن!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟