قسمت 1خیلی از زوج

قسمت 1

خیلی از زوج های جوان میگویند که دوست داریم بچه داشته باشیم،

باید توجه داشت اگر چه حس عاطفی والد شدن یک حس حقیقی و واقعی هست،

اما بسنده کردن فقط به این حس برای والد شدن کافی نیست!

ما باید عظمت کار را ببینیم ...
ما داریم پایه وجود یک انسان را می نشانیم ...
یعنی داریم در عظمت خلقت مشارکت میکنیم...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟