قسمت 2پدر شدن یا

قسمت 2

پدر شدن یا مادر شدن چه زمینه هایی میخواد ؟!
چه ظرفیت هایی میخواد ؟!

گاهی بچه دیگری رو به آغوش بگیریم و ببینیم میتونیم
اون رو چند لحظه روی زانوی خودمون نگه داریم ؟

گاهی از دور به تماشای والد ها بنشینین ...
آقایی که شما پدر شدی توی چه فشارهایی هستی
تا من خودم رو برای اونها تحمل بدم و ظرفیت ایجاد کنم

من بفهمم خواب من در ماه های اول فرزند دار شدن می شکند
باید پدری باشم که در ماه های اول فرزند دار شدن خواب شکسته را تحمل کنم
همچنین باید نوازشی باشم بر طفل و مراقبی باشم بر همسر و...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟