قسمت 4اگر کودک برای رفتاری که

قسمت 4
اگر کودک برای رفتاری که انجام می دهد جدولی داشته باشد که برای او ستاره و ضربدری بپیرد چه اثری دارد؟


این روش برای راه اندازی خوب است ولی اگر همیشه معطوف به ستاره و ضربدر بشود خوب نیست. اگر می خواهیم کودکمان را به فعالیتی برسانیم ایرادی ندارد ولی اگر آن را به صورت قاعده ای برایش قرار بدهیم که او دائما در فکر شمردن ضربدر و ستاره باشد چیز جالبی نیست و قعالیت بعدا گم می شود و علاقه به فعالیت معطوف به ستاره می شود.

و ارزش ستاره برای کودک بیشتر از ارزش عمل می شود .
و این را معطوف به ستاره و ضربدر نکنیم مثلا یک آبمیوه ای باشد یا اینکه به کودک بگویید چند دقیقه بر دوشم سوارت می کنم و..امتیاز شما به این مطلب کدام است؟