قسمت 5کودکی دارم ده ساله و تک

قسمت 5
کودکی دارم ده ساله و تک فرزند و پسر که با خودش حرف می زند و با اینکه وسیله بازی دارد با کفگیر و ملاقه بازی می کند و جنگ و دعوا راه می اندازد علت چیست؟

اسباب بازی در پسر بچه ها باید مطابق با جنس باشد و شور داشته باشد و حرکت و فعالیت داشته باشد گاهی ما از پسر بچه می خواهیم گوشه ای بنشیند و فقط ماشینش را حل بدهد در حالی که این به درد پسر بچه نمی خورد.

در این سوال چون کودک قدرت بازی ندارد و همین را در برنامه ای می بیند و می خواهد به اشکال مختلف پیاده کند. ولی اگر پدر در آن طرف صحنه با او بازی کنند و کمی فعالیت کنند خواهید دید که پسر آرام می شود.

حرفی نیست که به آن بازی معطوف شده است، قدرت بازی کردن را ندارد.
قدرت بازی بلد بودن والدین کجاست؟

والدین امروزی عاجز از به بازی گرفتن کودکان هستند در حالیکه اگر والدین کانونی بشوند برای بازی همه چیز به خوبی انجام میشود ما دائما کودکان را به فاصله و رکود دعوت می کنیم ولی با آن ها بازی نمی کنیم.

کودکی که زیاد با خودش حرف میزند و همچنین حرف های بی مورد می زند و یا توأم با صحنه های خطر و آسیب باشد این ها نیاز به بررسی بیشتر دارد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟