قسمت 6فاصله سنی م

قسمت 6

فاصله سنی مناسب بین فرزندان چند سال است و اگر رعایت نشده باشد چه باید بکنیم؟

در فاصله سنی مهم درک مناسب از شرایط فعالیت است.
مثلا زمانی که فرزند شما نوجوان است نمی تواند با کودک دو الی سه ساله نمی تواند ارتباط خوبی برقرار کند و با یک کودک پنج الی شش ساله حتما تعارض دارد.
حتی گاهی حضور آن کودک در خانه ازار دهنده است.

این که ما گفتیم این فاصله سنی رعایت بشود که اگر این ها دارند سال های رشدشان را طی می کنند در کنار یک کودک دیگر باشد و انس ها و تعاملات آن ها قبلا به هم گره خورده باشد تا اینکه وقتی وارد نوجوانی شد و دیگری هنوز در سیر کودکی است بتوانند تعامل رفتاری خوبی با یک دیگر داشته باشند.

اگر رعایت نشده است پدر و مادر بایند در رابطه بچه ها مانند سیمان عمل کنند . اگر والد در حلقه اتصال میان این ها بود این دو را برای همیشه ثابت در کنار هم نگه می دارد.
سطح تماس بین کودکان نیست سزح تماس این گونه است که مادر از یک طرف در تماس با مادر است و کودک دیگر از طرف دیگر در تماس است.

لذا واگذار کردن کودکان به یک دیگر کار مناسبی نیست.
حتی اگر می خواهیم این ها با هم تعامل رفتاری داشته باشند باید حلقه اتصال و ارتباط مادر باشد.

یا اگر میان این دو تعارضی اتفاق می افتد نباید جبهه بندی کنیم.
ما زود می گوییم تو آن طرف و تو در طرفی دیگر حق اینکه به هم کار داشته باشید را نداریدو... این حرف ها غلط است.

مثلا اگر یکی می آید و می گوید مامان او به من مشت زده است.
مادر باید بگوید بیا تو به من مشت بزن و به کودک دیگر بگوید تو از طرف دیگر مشت بزن.

و بعد بگوید حالا چه کسی می خواهد به او مشت بزند
هر دو برای مشت دعوا می کنند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟