قسمت۷اگر فرزند د

قسمت۷

اگر فرزند دوم حسادت بسیاری با فرزند اول دارد و هر دو مورد حمایت هستند این طبیعی است؟

عموما رقابت هایی که میان کودکان وجود دارد به دو صورت است.


-شکلی که ما به آن اشاره کردیم و گفتیم کودکی که در کانون عاطفه والدین بوده است و وقتی کودک دوم می آید احساس می کند که از کانون خارج شده است.


-در مورد دیگر نوع واکنشی است که والدین می دهند.
والدین ممکن است به علت نیاز های یک کودک توجه و حمایت هایشان بر او بیشتر باشد یا نسبت به یک جنس توجهات بیشتری نشان می دهند .


حالا آن کودکی که از جنس مقابل است احساس می کند از کانون خارج شده است.


یا حتی کودکان مراجعات زیاد والدین به یک جنس یا یک کودک را دلیل بر این می دانند.


مثلا دیده اید وقتی از فرزندی چیزی می خواهیم دیگری می کوید مامان چیزی هم به من بگو چیزی هم از من بخواه تو همه چیز را به او
می گویی


و این در حالی است که ما داریم از او خدمات می گیریم.
ولی کودک احساس می کند که از کانون توجه والدین خارج می شود.
ما در اینجا باید توجه کنیم که توضیع ما، مراودات ما و حتی صدا زدن ما یکسان باشد.


یکی از دلایلی که دختر خانوم ها احساس می کنند که والدین به پسر ها توجه بیشتری دارند علتش آن است که پسر ها در امورات بیرون فعال تر هستند و برای همین در خواست والدین از پسر ها بیشتر است و به تدریج احساس می کنند مورد عنایت نیستند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟