قسمت۷سوال :پسر

قسمت۷

سوال :
پسر هفت ساله ای دارم که در منزل آرام و مطیع است ولی به محض اینکه در جمع فامیل قرار می گیرد انگار پتانسیل درونی اش آزاد می شود و بسیار شیطان می شود. آیا با آن مقابله کنم؟

پاسخ از دکتر حبشی

با رفتار مطیع در خانه او مقابله بکنید.


کودک نشاط فعالیت محتاج است. و اگر به دنبال مقابله هستید و اگر محیط، محیطی توآم با تسلط والدین است یا تنگ است یا وسایل فانتزی فراوانی چیده ایم که کوک احساس می کند

اگر فعالیت کند به چیزی برخورد می کند باید آن ها را از سر راه بر داریم
ضمن اینکه کودک نشان می دهد در محیط های مناسب نشاط دارد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟