قسمت۸تفکر مقایسه،رقا

قسمت۸تفکر مقایسه،رقا

قسمت۸

تفکر مقایسه،رقابت وبهترین شدن برنگاه والدین تأثیر می گذارد ونمیگذارد ازبچه هایمان لذت ببریم

بزرگترین آرزو ونیاز بچه ها خوشحالی وخوشنودي پدرومادر است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟