والدین بایدمثبت نگر باشند وکار یا ر

والدین بایدمثبت نگر باشند وکار یا ر

والدین بایدمثبت نگر باشند وکار یا رفتار کودك را مثبت ارزیابی کنند.

در واقع باید کار کودك را توصیف کنند وازتفسیر کردن و برچسب زدن به کودك پرهیز کنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟