اگر تصمیم به فرزندآوری گرفتیم چه ملاحظ

اگر تصمیم به فرزندآوری گرفتیم چه ملاحظ

اگر تصمیم به فرزندآوری گرفتیم چه ملاحظاتی را باید در نظر داشته باشیم؟
ببینیم آیا زوج مناسبی رو انتخاب کردیم؟
زمینه ها و ظرفیت هایی را باید در خودمون بسازیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟