گاهی کودک لجبازی میکند تاشما عکس العمل

گاهی کودک لجبازی میکند تاشما عکس العمل

گاهی کودک لجبازی میکند تاشما عکس العمل نشان دهید وبه دیگران ثابت کنددوستش دارید
برای پیشگیری ازلجبازی او، از او تعریف کنید ونقاط مثبت او را درجمع بگویید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟