امام علی(ع): وقتی به کودک وعده ای د

امام علی(ع): وقتی به کودک وعده ای د

امام علی(ع):
وقتی به کودک وعده ای دادید، وفا کنید زیرا کودکان، شما را رازق خود می دانند خداوند از هیچ چیز مانند پایمال شدن حق زنان و کودکان خشم نمی گیرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟