والدین به اصطلاح فداکارهیچ مسئ

والدین به اصطلاح فداکارهیچ مسئولیتی به فرزندشان نمی دهند

ویک دفعه در سن جوانی میگویند دیگرمسئولیت ازدواج وزندگی باخودت

کودك باید مسئولیت پذیري رادرطول زندگی تمرین کند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟