تلاش برای تربیت بچه ها بی فایده است

تلاش برای تربیت بچه ها بی فایده است<br

تلاش برای تربیت بچه ها
بی فایده است
انها در نهایت شبیه ما خواهند شد.
خودمان را تربیت کنیم
انها هم تربیت خواهند شد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟