تلاش برای تربیت بچه ها بی فایده است

تلاش برای تربیت بچه ها بی فایده است<br

تلاش برای تربیت بچه ها
بی فایده است
انها در نهایت شبیه ما خواهند شد.
خودمان را تربیت کنیم
انها هم تربیت خواهند شد

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!