چند نکته درباره کودکانی که ناخن

چند نکته درباره کودکانی که ناخن می جوند باید رعایت شود:

از پیچاندن انگشتان با پارچه و امثال آن و زدن فلفل به انگشتان کودک بپرهیزید

زمینه‏ی فعالیت‏های دستی او (جورچین یا پازل، خمیر بازی، توپ، نقاشی و...) را فراهم سازید

او را از سیمای زشت این رفتار با قرار گرفتن جلو آینه آگاه کنید

دست خود را با دست‏های او و انگشتان خرابش مقایسه کنید تا متوجه خرابی انگشتان خود شود

لبه‏های خشن ناخن‏ها را هموار کنید. این لبه‏های خشن، وسوسه انگیزند

در صورت کم شدن این رفتار، او را تحسین و تشویق کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟