اولین عاملی که بچه ها کلمات زشت

اولین عاملی که بچه ها کلمات زشت را زود یاد می گیرند وبکار میبرند، نو بودن آن کلمات است.

عامل دیگر جلب توجه کردن آنهاست.پس اصلا واکنش نشان ندهیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟