‌ هرگز به كودك جملات تخريب كننده نگ

‌ هرگز به كودك جملات تخريب كننده نگ

‌ هرگز به كودك جملات تخريب كننده نگوييد:
-من مي روم و تو را تنها خواهم گذاشت.
-تو را از اين خونه بيرون مي كنم.
-من تو را نمي خواهم

فكر كنيد اگر كسي را كه دوست داريد به شما چنين جملاتي بگويد چه احساسي در شما ايجادخواهدكرد.
در اين حالت كودك دچار اضطراب جدايي و وابستگي خواهدشد و در بزرگسالي در روابط دوستانه و عاشقانه اش به مشكل خواهد خورد.
از طرفي كودك با شنيدن اين جملات اعتماد و باورش نسبت به شما را از دست خواهد داد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟