10 ویروس نابودگر کلامی در پرورش

10 ویروس نابودگر کلامی در پرورش فرزندان

1. نصیحت تکراری
2. تذکر مداوم
3. سرزنش
4. منت گذاشتن
5. مقایسه کردن
6. جرو بحث کردن
7. برچسب منفی زدن
8. پیش بینی منفی(نفوس بد)
9. گله و شکایت مداوم
10. متهم کردن
این ده ویروس چه "توسط والدین چه مربیان ومعلمان " اعمال گردد، تضعیف کننده فرزندان شماست.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟