والدین در دعوای فرزندان نباید مانند

والدین در دعوای فرزندان نباید مانند

والدین در دعوای فرزندان نباید مانند یک قاضی برای آنها حکم صادر کنند؛

بلکه باید به عنوان یک صلح دهنده وارد شوند و دعوا را حلّ و فصل کنند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟