از فرزند خود خروس جنگي نسازيد<

از فرزند خود خروس جنگي نسازيد<

از فرزند خود خروس جنگي نسازيد

تصور مي‌كنيد اگر به فرزندتان آموزش رزم دهيد و از او بخواهيد بعد از خوردن هر سيلي يك سيلي بزند، بازي را برده‌ايد؟ كاملاً دراشتباهيد!

شما با آموزش خشونت بدترين شيوه حل مسئله را به فرزندتان ياد مي‌دهيد.

✅به جاي رفتن از چنين راهی به فرزندتان ياد دهيد كه نه‌تنها كتك زدن دوستانش درست نيست بلكه اشتباه و خطرناك هم هست.

هميشه فرزند شما قوي‌ترين كودك جمع نيست.

پس به او توضيح دهيد ابتدا به كودك مهاجم بگويد: «تو حق نداري به من توهين كني!« يا اينكه بگويد: «اجازه نداري به من دست بزني!« و بعد يكي از بزرگ‌ترها را خبر كند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟