نصیحت همراه با تهدید، نوجوان رابه م

نصیحت همراه با تهدید، نوجوان رابه م

نصیحت همراه با تهدید، نوجوان رابه مقاومت روانی ولجاجت می کشاند.

پس فرزندتان را باجمله هایی چون «اگه یک بار دیگه...« تهدید نکنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟