اگر به اشتباه در حضور کودکتان از واژ

اگر به اشتباه در حضور کودکتان از واژ

اگر به اشتباه در حضور کودکتان از واژه ای استفاده کردید که کودک شما نباید بیاموزد،

به سادگی از کنار آن نگذرید، چون کودک شما احساس می کند اینطور حرف زدن ایرادی ندارد.

از کودکتان عذرخواهی کنید و به او بگویید که واژه نادرستی انتخاب کردید و نباید آن را بر زبان می آوردید،تا فرزند شما هم عذرخواهي كردن را بياموزد!!!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟