روش پاسخگویی به تلفن را به کودکتان ب

روش پاسخگویی به تلفن را به کودکتان ب

روش پاسخگویی به تلفن را به کودکتان بیاموزید

به او یاد دهید پشت تلفن با بقیه چطور صحبت کند، چگونه پیغام بگیرد و چگونه خداحافظی کند و تلفن را قطع نماید.

به او بیاموزید که با صدای بلند صحبت کردن یا تلفن زدن هنگامی که دیگران مشغول صحبت کردن تماشای فیلم و تلویزیون و یا استراحت کردن هستند کاری نادرست است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟