این رابدانیم و بخواهیم که ب

این رابدانیم و بخواهیم که ب


این رابدانیم و بخواهیم که بفهمیم :

ما قبل از کاربر هرشبکه اجتماعی ای، اول پدریم ، مادریم ،خواهریم ،برادریم ،شهروندیم ... انسانیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟