خانم وآقای خونهاگه از

خانم وآقای خونهاگه از

خانم وآقای خونه

اگه از هم،عصبانی یا دلخورید؛
کنار بچه ها
بی احترامی ممنوعه

شما
قربانی اول این اتفاقید
و بزودی،این واکنش رو ازبچه هادریافت میکنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟