برای کودک لباس پوشیدن نداریمدستش

برای کودک لباس پوشیدن نداریمدستش

برای کودک لباس پوشیدن نداریم
دستشویی رفتن نداریم
حمام کردن نداریم

بازی لباس پوشیدن داریم
بازی در دستشویی داریم
آب بازی درحمام داریم

همه چیزبرای کودک زیر شش سال باید به بازی تبدیل شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟