اگر همسرت رو به همراه خانواده ات مسافر

اگر همسرت رو به همراه خانواده ات مسافر

اگر همسرت رو به همراه خانواده ات مسافرت بردی
باید بیشتر بهش توجه کنی
هر چقدر هم که با خانواده شما راحت باشه
به طور مستقیم به تو وابسته اس و به توجهت نیاز داره.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟