مردها در طول روز احتیاج به زمان

مردها در طول روز احتیاج به زمانی برای تنهایی دارند. آنها دوست دارند
گاهی گوشه ای آرام بگیرند و دقایق یا حتی ساعاتی را در سکوت سپری
کنند. اگر چه این نیاز بهانه ای برای ساعت ها نشستن در مقابل تلویزیون و
عدم گفتگو با شما نیست اما بهترین راه این است که گاهی به آنها فرصت
دهید تا با خود خلوت کنند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟