آقایون همیشه سعی کنید نقش به تع

آقایون همیشه سعی کنید نقش به تعدیل کننده را داشته باشید تا تحریک
کننده،وقتی میبینید خانومتون روی مساله ای تعصب و حساسیت داره از
بیان کردن اون مورد غیر ضروری اجتناب کنید،وقتی یه مساله ای را مطرح
نمیکنید به این معنی نیست که دارید دروغ میگید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟