در دسترس او باشیدبرای

در دسترس او باشیدبرای

در دسترس او باشید

برای یكدیگر وقت بگذارید. برای صحبت كردن با هم، قدم زدن در كنار هم و یا كارهای دیگر وقت صرف كنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟