موقعه عصبانیت مسائل گذشته رو پیش نکش

موقعه عصبانیت مسائل گذشته رو پیش نکش

موقعه عصبانیت مسائل گذشته رو پیش نکش
بارفتن به گذشته ضعف هاش رو رو میکنی
وپیامت اینه:
تو بدی همیشه این عیب روداشتی وبهترهم نمیشی
درنتیجه فاصله ها بیشتر میشه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟