آقات عشق و ازدواج عشق و ازدوا

آقات عشق و ازدواج
عشق و ازدواج همچون درختیه که باید بهش رسید و پرورشش داد تا به پیش بره و رشد کنه
هر گونه بی توجهی باعث پلاسیده شدن و آسیب دیدن این رابطه می شه

کم توجهی
بی توجهی
بی اهمیتی
بی ارزشی
بی تفاوتی و بی علاقگی به جایی منتهی می شه که دیگه همه می پذیرن که این رابطه تمام شدنیه

و اون وقته که نگاه انسان بدنبال شروعی تازه میره که خود شروع فجایع بعدیه ....


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟