از همسرتان اينگونه گله گذاري كن

از همسرتان اينگونه گله گذاري كنيد
با زيباترين و بهترين عبارت ها همسرتان را مخاطب قرار دهيد.

اين كار روح او را از شادماني لبريز مي كند.

متأسفانه ما عادت داريم به هر كه نزديك تر شويم، بيشتر حرمتش را بشكنيم.

پس با همسرمان با همان احترامي حرف بزنيم كه با فرد بيگانه يا آشنايي صحبت مي كنيم؛ زيرا احترام، احترام مي آورد و فرد هر چه به ما نزديك تر باشد، به اين احترام بيشتر نياز دارد تا ركود و سردي بر رابطه مان سايه نيفكندامتیاز شما به این مطلب کدام است؟