از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکن

از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنید زندگی
و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنید
و از یاد نبرید که زندگی هر کسی مطابق
سلیقه و عقل و درایت او اداره می شودامتیاز شما به این مطلب کدام است؟