همسری_کنیممردان و زنان باید ی

همسری_کنیم
مردان و زنان باید یادشان باشد که با همسرشان همخانه نیستند ،بلکه همسرند
نگذاریم طرف مقابلمان احساس فقر و کمبود کند
ما نباید برای خودمان زندگی کنیم ، بلکه باید برای همدیگر زندگی کنیم و همدیگر را شاد کنیم

وقتی همسر شدیم
باید همسری کنیم
نه اینکه فقط به امورات خودمان برسیم
فرق نمیکند
چه زن و چه مرد
در همه زمینه ها ، گفتگو ،
برنامه ریزی ، همکاری ،
کار منزل ،بیرون رفتن ،خرید ،
همه چیز با همکاری هم ...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟