چشمپوشي از خطا ، عفو و بخشش

چشمپوشي از خطا ، عفو و بخشش

عفو و بخشش از لوازم و ابزار مهروزی است و خداوند متعال همه را به عفو و بخشش دعوت کرده است. بیشترین

سفارش اسلام در مورد مسائل خانوادگی گذشت و چشمپوشی زن و شوهر از لغزشها و خطاهای یکدیگر است.

وجود گذشت بیگمان کانون خانواده را با حرارت نگاه میدارد، عشق و محبت را افزایش و اختلاف و مشاجره را
پایان میبخشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟