نهان کاری در رابطه زناشویی

نهان کاری در رابطه زناشویی

پنهان کاری عبارت از آن است از اینکه یکی یکی از زوجین بدون نظر و اطلاع همسر خود و در غیاب او اعمالی را انجام بدهد و این اعمال را چه خوب و چه بد از همسر خود پنهان دارد.

چنین رفتاری حتی اگر به نفع خانواده باشد ، اعتماد را از بین می برد.

گاهی این گونه رفتارها در جهتی است که فرد به نفع خود و یا خویشاوندان نسبی و به ضرر همسر و زندگی مشترک انجام می دهد.

لازم است که بدانیم این گونه اعمال بتدریج بنیان خانواده را به هم می ریزد ، هر یک از زوجین را نسبت به رفتار دیگری بدبین و ناراحت می نماید و به عکس العمل وا می دارد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟