آراستگي و نظافت زن و شوهر<

آراستگي و نظافت زن و شوهر

وظیفه دیگری که مرد در برابر زن دارد پاکیزه نگاه داشتن خود است زیرا کثیف بودن مرد علاوه بر این که ستم به

زن است، گاهی باعث بروز خطرهایی برای عفت زن میشود. امام موسی کاظم(ع) میفرمایند:

آراسته بودن، از عواملى است که بر پاك دامنىِ زن میافزاید. زنان، از آن رو تركِ پاك دامنى مىکنند که شوهرانشان

آراسته بودن را ترك مینمایند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟