یکی از دوستام اسم همسرش رو توی گوشیش

یکی از دوستام اسم همسرش رو توی گوشیش

یکی از دوستام اسم همسرش رو توی گوشیش "امانت" ذخیره کرده

میگفت میخوام هر بار زنگ میزنه
برام یادآوری بشه که این "امانت" رو به من سپردنامتیاز شما به این مطلب کدام است؟